0369827155 c0quangminh.bacquang@hagiang.edu.vn
Tin Tức

TRƯỜNG MN QUANG MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

Đăng ngày: 04/12/2023

Thực hiện kế hoạch số 35-KH/CBMN, ngày 25/11/2023 kế hoạch về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân Chi bộ trường MN năm 2023. Ngày 01 tháng 12 năm 2023 Chị bộ nhà trường đã tổ chức thành công hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2023.

Với mục đích nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điếm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biếu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ban chi ủy, chi bộ, tập thế lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất.
Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thấm quyền, trách nhiệm; gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của tố chức được giao lãnh đạo, quản lý. Kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Ban chi ủy chi bộ và các đảng viên đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ;lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả
kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội nghị


 

Bình luận